Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resume af bestyrelsesmøde 9 februar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian

 • Bestyrelsen konstitueredes jf. ejerforeningens vedtægter. Christian ønskede ikke at genopstille som formand og i stedet valgtes Tore som ny formand.
 • Bestyrelsen besluttede at mødes fast den sidste tirsdag i måneden, næste møde dog først torsdag d. 2. marts.

Opfølgning på den ordinære generalforsamling 1. februar:

 • Bestyrelsen opfatter det som sit mandat at kunne uddelegere referattagning til personer udenfor bestyrelsen, dog også at referat bør tages af en uvildig som ikke er dirigent.
 • To mindre fejl i bestyrelsens Årsberetning ang. Afløb/vandtryk og AirBnB vil blive rettet, og fremsendt sammen med referatet, som kan forventes indenfor 4 uger af generalforsamlingens afholdelse.
 • Beboere, der oplever lavt vandtryk anmodes fortsat om at rette henvendelse til bestyrelsen, dog understreger vi endnu engang, at såfremt fejlen ligger på beboernes egne rør eller installationer, vil regningen påfalde lejligheden.
 • AirBnB: Bestyrelsen vil meget gerne undersøge nærmere hvordan ejerforeningen skal forholde sig til udlejning via AirBnB. Vi vil meget gerne kontaktes af beboere - både fortalere og kritikere, der ønsker at indgå i en arbejdsgruppe mht. AirBnB.
 • Cykelparkering: Bestyrelsen vil undersøge løsninger til at skabe mere plads til cykelparkering i både store- og lille gård, f.eks. ved at indkøbe to-etagers cykelstativer.
 • Lys i opgange: I nogle opgange er der udskiftet til LED-pærer, som med vilje står tændt på vågeblus, og dette er normalt. Dog ønskes bestyrelsen at blive kontaktet af beboere, der opdager lys der brænder for fuldt blus hele dagen.
 • Der blev stillet spørgsmål til, om bestyrelsen har mandat til at bruge et større beløb på at forberede et frasalgsprojekt. Bestyrelsen har aldrig regnet med andet var tilfældet, da dette var bestyrelsens opfattelse efter tagprojektet blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling sidste år. Bestyrelsen anser det for at være i ejerforeningens bedste interesse at bruge disse midler på at forberede et velfunderet oplæg, og bemærker endvidere, at hele beløbet dækkes af byg-op projektet, såfremt dette vedtages.
 • Salgsprisen for loftsarealerne blev også påpeget som værende for lav. Bestyrelsen, hvoraf 4 medlemmer ikke ønsker at deltage i byg-op projekt, er af den holdning, at prisen giver udtryk for det faktum, at arealerne ikke kan sælges på almindelige markedsvilkår, da det kun er eksisterende 4. sals ejere, der kan byde på arealerne. Alternativet ville være at sælge til nye lejligheder, hvilket bestyrelsen ikke tror kan lade sige gøre juridisk. Prisen på 4.500 kr. Pr. m2 er derfor et kompromis, som på den ene side sikrer at ejerforeningen ikke får kr. 0 for arealerne, og på den anden side gør det attraktivt for byg-op projekter. Som det er tilfældet nu, har flere byg-op projekter sagt fra, fordi prisen var for høj.
 • Bestyrelsen vil nu sætte turbo på, således at vi snart kan komme videre med at udskifte taget samt få besluttet at optage fælleslån, og forhåbentligt kan vi indkaldet til ekstraordinær generalforsamling om dette meget snart. Grundet det juridiske aspekt i afstemningen foreslår bestyrelsen endvidere at afstemningen dirigeres af ejerforeningens jurist.

Andet:

 • Vi har for nyligt haft flere problemer med at kontakte beboerne, bla. I forbindelse med en vandskade. Vi håber derfor at alle beboere – for deres egen skyld – vil kontakte Wind Administration, eller bestyrelsen, og oplyse os jeres kontaktoplysninger (telefon, email), således at vi kan kontakte jer, særligt i nødssituationer som brand, vandskade mm.
 • Vi bemærker endvidere, at I skal huske at registrere gulvvarme (dvs. gulvvarme der er tilsluttet ejerforeningens vandrør) hos Wind Administration, da dette ellers opfattes som at snyde fællesskabets varmeregnskab.
 • Vi beder venligst beboerne ikke låse cykler fast til gelændre (nær trappeafsatser) i gårdene, da dette gør det svært at komme forbi med snerydningsmaskinen, uden at beskadige cyklerne.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 2. marts kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Resume af bestyrelsesmøde 25 januar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Tore, Jette, Brian

• Det bemærkes at det jf. husordenen ikke er tilladt at støje unødvendigt i opgangene, da det kan være til stor gene for øvrige beboere, og bestyrelsen tillader sig derfor at rette henvendelse i forbindelse med en konkret klage.
Betalingsparkering: Vi gør opmærksom på, at der indføres betalingsparkering rundt om ejendommen pr. 1. marts 2017, og at beboere selv er ansvarlige for at søge om parkeringstilladelse. Københavns kommune oplyser, at der vil blive sendt brev om dette til samtlige beboere, men derudover henviser vi til deres hjemmeside.
Byttestationen: Der har været en lidt kedelig tendens til at området omkring byttestationen roder til med ting der ikke kan bruges. Vi gør derfor opmærksom på, at det kun er selve bytteskabet, der skal benyttes til at bytte ting. Større ting bør som udgangspunkt sættes som storskrald, og alternativt kan man forinden forsøge at bytte det via facebook gruppen.
• Vi forsøger at genoprette hækken nær kældertoilettet i store gård, og henviser derfor til at man ikke går igennem hækken.
• Nogen har sat en række ting i den store cykelkælder i store gård, herunder blandt andet flyttekasser, hvilket ikke er tilladt. Tingene vil blive forsynet med et skilt, og bortskaffet efter 14 dage.

Næste bestyrelsesmøde (konstituerende) er foreløbigt planlagt til onsdag d. 8. februar kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Skrevet af Christian Bech .

Den ordinære generalforsamling afholdes i år onsdag d. 1. februar, kl. 19.00 i Valby Kulturhus på 5. sal.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Christian Bech (formand) og Karsten Feldborg er begge på valg og ønsker at genopstille.
  Ekstraordinært tillige Jette Christensen som er indtrådt i stedet for Ida Vinnars.
  Valg af suppleanter:
  Blandt suppleanterne er Jette Christensen oprindelig på valg og tillige Esben Theill Christensen som er fraflyttet.
 6. Valg af revisor.
 7. Forslag til behandling.
  a. Ingen foreligger.
 8. Eventuelt.

 

Resume af bestyrelsesmøde 4 januar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

 • Indhold samt tidspunkter for ordinær og ekstraordinær generalforsamling drøftedes:
  • Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 1. februar (indkaldelse udsendes snarligt)
  • Der indkaldes med al sandsynlighed til ekstraordinær generalforsamling ang. optagelse af fælleslån og frasalg af fællesarealer onsdag d. 22. Februar.
 • Tilbud ang. plet reparation af opgange blev gennemgået, og det besluttedes at reparere to opgange, der er særligt plaget.
 • Tilbud på udskiftning af hoveddøre blev gennemgået, og det besluttedes at udskifte 5 hoveddøre på Toftegårds plads.
 • Jette indtræder i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling til erstatning for Esben, der fraflyttede 31.12.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 25. januar kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Fejl i udsendelse

Skrevet af Christian Bech .

Der er i dag ved en fejl desværre blevet udsendt en automatisk mail fra hjemmesiden, omhandlende en gammel nyhed fra sidste år ang. "Opgangsmøder".

 

Mailen er ikke relevant, så du kan se bort fra den.

Vi beklager ulejligheden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Webmaster