Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Byggeaffald

Skrevet af Christian Bech .

Der er konstateret en stor bunke byggeaffald (brædder og sække med puds) i et af containerskurene i store gård.

Byggematerialer i så stort omfang indgår ikke i den ordinære affaldshåndtering, og skal derfor bortskaffes af ejeren selv.

 

Vi henstiller derfor til ejeren at få det fjernet så hurtigt som muligt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Byggeaffald

Ny VVS leverandør

Skrevet af Christian Bech .

Bestyrelsen har fundet det på tide at afprøve en ny VVS leverandør, og har derfor opstartet et samarbejde med Kentho VVS, som fremover vil være tilknyttet ejerforeningen.

 

Kentho er et lidt mindre firma, som dog primært beskæftiger sig med store ejendomme, og vi tror derfor de vil passe godt til vores behov. Kentho hjælper dig også gerne, hvis du har et privat VVS projekt, du skal have et tilbud på.

 

Proceduren er fortsat, at beboerne altid først skal kontakte viceværten (21 67 22 26), hvis et VVS problem opdages - såsom manglende vandtryk, varme eller noget der drypper. Viceværten bestiller herefter det arbejde der skal udføres, og aftaler et tidspunkt. Som udgangspunkt samler vi de problemer der ikke er akutte sammen til bunke, og har en fast aftale med Kentho om at de løses om onsdagen.

Er der tale om et akut problem, såsom vand der plasker ned fra en utæthed, kan Kentho kontaktes uden for almindelig arbejdstid (efter kl. 15) på 61 46 03 28 eller 40 62 05 08. Vagtudkald medfører et tillæg på 2000 kr. samt dobbelt time takst.

Vær opmærksom på, at hvis det rapporterede problem (hvadenten det er akut eller ikke-akut) viser sig at ligge på dine egne installationer (f.eks. blandingsbatteri, filtre og 'vandrette' rør i din lejlighed), så skal du forvente, at du selv skal betale for arbejdet.

 

Vi ser frem til et forhåbentligt godt samarbejde med Kenn og Thomas fra Kentho VVS.

 

Mvh

Bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen 13.december

Skrevet af Super User .

Referat af ekstraordinær generalforsamling 5/12-2017
Referatet er blevet udsendt af administrator pr. brev eller e-mail. Skulle du mod forventning ikke have modtaget det, så check din postkasse/spamfilter eller kontakt administrator. Referatet findes også på hjemmesiden.

Fælleslån
På den ekstraordinære generalforsamling d. 5. december 2017 blev forsøget på at tilrette vedtægterne med henblik på muligheden for optagelse af fælleslån forkastet – for tredje gang på to år. Det beklager bestyrelsen, ligesom vi har gjort det de foregående gange.
Vi er i bestyrelsen enige i, at der kun kan argumenteres FOR et fælleslån, og i den forbindelse hæfter vi os ved, at ingen ejere – hverken før eller efter nogen af de pågældende generalforsamlinger – har spurgt ind til eller anfægtet den konstruktion, der har været forelagt. I givet fald ville bestyrelsen naturligvis have undersøgt eventuelle konkrete indvendinger. Vedtægtsændringen har været et krav fra samtlige de banker, foreningen har været i kontakt med ifm. muligt fælleslån, og fakta er, at den – desværre – kræver enstemmighed blandt de fremmødte at gennemføre.
Vores ejerforening har nogle specifikke vedtægtsbestemmelser om netop dette spørgsmål (enstemmighed). Det er korrekt, at der i andre ejerforeninger gælder andre vedtægter og dermed andre vilkår. Med hensyn til gennemførelse af skriftlig afstemning er det almindelig praksis, at såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal en afstemning gennemføres skriftligt.

Tag- og facaderenoveringsprojektet
Hvad angår tag- og facaderenoveringsprojektet er det i fuld gang og har det været længe. Blandt de forarbejder, som har taget tid, har været ”frasalgshåndteringen” med den heraf nødvendige omfordeling af loftsrum og derefter generalforsamlingens stillingtagen til de enkelte frasalg. Først herefter har det været muligt at have klarhed over projektets samlede omfang og dermed have udgangspunktet for vor ansøgning om byggetilladelse hos Københavns Kommune, som blev indgivet i sommer.
Kommunen har netop godkendt projektet, og det betyder, at foreningens tekniske rådgiver, A4 Arkitekter og Ingeniører, forud for det samlede projekts entrepriseudbud arbejder med udbudsbeskrivelsen. Forventningen tidsmæssigt er, at der foreligger et udbudsresultat ultimo januar 2018, hvorefter opkrævning af forholdsmæssig andel hos de enkelte ejere forventes at ske hurtigst muligt derefter.

Kan ikke udskydes
Enkelte ejere har spurgt, om tag- og facaderenoveringsprojektet som følge af den manglende vedtagelse af fælleslånsløsningen udskydes, og til det kan vi kun svare nej.
Først og fremmest fordi ejerforeningens generalforsamling – som foreningens øverste myndighed – har besluttet, at projektet skal gennemføres, og dette uanset evt. fælleslån. Dernæst fordi det vil være uoverskueligt i forhold til to ting, nemlig dels finansieringen af de allerede afholdte udgifter og forpligtelserne i øvrigt mht. de foreliggende rådgiveraftaler, herunder de aftaler om frasalg, generalforsamlingen særskilt har godkendt, og dels i forhold til de ejere, som måtte finde en sådan beslutning om at udskyde projektet i strid med, hvad generalforsamlingen har vedtaget. Projektet blev trods alt vedtaget med et flertal på mere end 83%.
Mht. spørgsmålet om finansiering gentages det, at projektet ikke på noget tidspunkt har været betinget af fælleslån. De to ting har gennem hele det hidtidige forløb været adskilte punkter på flere generalforsamlinger.


Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling 5. december

Skrevet af Christian Bech .

HUSK:
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling omhandlende ny afstemning om optagelse af fælleslån mhbp tagudskiftning.
Afstemningen er på foranledning af beboere, der har indsamlet tilstrækkeligt med underskrifter.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes nu på tirsdag d. 5. december,
kl. 19.00 i Valby Kulturhus, på Toftegårds Plads.

Indkaldelse er fremsendt elektronisk samt omdelt af Wind Administration 11. november. Kontakt Wind Administration, hvis du mod forventning ikke har modtaget din indkaldelse.

Mvh
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 31. oktober samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• En beboer er lykkedes med at indsamle tilstrækkeligt mange underskrifter, til at der kan afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling om fælleslån til tagudskiftning. Denne vil blive afholdt tirsdag d. 5. december, kl. 19.00 i Valby kulturhus på Toftegårds plads.
• Der er blevet observeret mistænkelige personer i gårdene, som roder i vores affaldscontainere. Vi beder alle lægge mærke til, om der står personer uden for porten, som sniger sig ind når vi forlader gårdene, samt opfordrer til, at man holder øje med at porten lukkes.
• Arbejdet med at rense faldstammer forløber planmæssigt - det er for en gangs skyld lykkedes at få fat i mange nøgler forud for at der skal installeres inspektionsluger – vi takker alle beboere for at have været opmærksomme på vores opslag.
• På grund af gentagne problemer med henstilling af storskrald ved bytteskabet har bestyrelsen valgt at afvikle det.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. november kl. 17.30.
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene