Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Orientering fra bestyrelsen 13.december

Skrevet af Super User .

Referat af ekstraordinær generalforsamling 5/12-2017
Referatet er blevet udsendt af administrator pr. brev eller e-mail. Skulle du mod forventning ikke have modtaget det, så check din postkasse/spamfilter eller kontakt administrator. Referatet findes også på hjemmesiden.

Fælleslån
På den ekstraordinære generalforsamling d. 5. december 2017 blev forsøget på at tilrette vedtægterne med henblik på muligheden for optagelse af fælleslån forkastet – for tredje gang på to år. Det beklager bestyrelsen, ligesom vi har gjort det de foregående gange.
Vi er i bestyrelsen enige i, at der kun kan argumenteres FOR et fælleslån, og i den forbindelse hæfter vi os ved, at ingen ejere – hverken før eller efter nogen af de pågældende generalforsamlinger – har spurgt ind til eller anfægtet den konstruktion, der har været forelagt. I givet fald ville bestyrelsen naturligvis have undersøgt eventuelle konkrete indvendinger. Vedtægtsændringen har været et krav fra samtlige de banker, foreningen har været i kontakt med ifm. muligt fælleslån, og fakta er, at den – desværre – kræver enstemmighed blandt de fremmødte at gennemføre.
Vores ejerforening har nogle specifikke vedtægtsbestemmelser om netop dette spørgsmål (enstemmighed). Det er korrekt, at der i andre ejerforeninger gælder andre vedtægter og dermed andre vilkår. Med hensyn til gennemførelse af skriftlig afstemning er det almindelig praksis, at såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal en afstemning gennemføres skriftligt.

Tag- og facaderenoveringsprojektet
Hvad angår tag- og facaderenoveringsprojektet er det i fuld gang og har det været længe. Blandt de forarbejder, som har taget tid, har været ”frasalgshåndteringen” med den heraf nødvendige omfordeling af loftsrum og derefter generalforsamlingens stillingtagen til de enkelte frasalg. Først herefter har det været muligt at have klarhed over projektets samlede omfang og dermed have udgangspunktet for vor ansøgning om byggetilladelse hos Københavns Kommune, som blev indgivet i sommer.
Kommunen har netop godkendt projektet, og det betyder, at foreningens tekniske rådgiver, A4 Arkitekter og Ingeniører, forud for det samlede projekts entrepriseudbud arbejder med udbudsbeskrivelsen. Forventningen tidsmæssigt er, at der foreligger et udbudsresultat ultimo januar 2018, hvorefter opkrævning af forholdsmæssig andel hos de enkelte ejere forventes at ske hurtigst muligt derefter.

Kan ikke udskydes
Enkelte ejere har spurgt, om tag- og facaderenoveringsprojektet som følge af den manglende vedtagelse af fælleslånsløsningen udskydes, og til det kan vi kun svare nej.
Først og fremmest fordi ejerforeningens generalforsamling – som foreningens øverste myndighed – har besluttet, at projektet skal gennemføres, og dette uanset evt. fælleslån. Dernæst fordi det vil være uoverskueligt i forhold til to ting, nemlig dels finansieringen af de allerede afholdte udgifter og forpligtelserne i øvrigt mht. de foreliggende rådgiveraftaler, herunder de aftaler om frasalg, generalforsamlingen særskilt har godkendt, og dels i forhold til de ejere, som måtte finde en sådan beslutning om at udskyde projektet i strid med, hvad generalforsamlingen har vedtaget. Projektet blev trods alt vedtaget med et flertal på mere end 83%.
Mht. spørgsmålet om finansiering gentages det, at projektet ikke på noget tidspunkt har været betinget af fælleslån. De to ting har gennem hele det hidtidige forløb været adskilte punkter på flere generalforsamlinger.


Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling 5. december

Skrevet af Christian Bech .

HUSK:
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling omhandlende ny afstemning om optagelse af fælleslån mhbp tagudskiftning.
Afstemningen er på foranledning af beboere, der har indsamlet tilstrækkeligt med underskrifter.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes nu på tirsdag d. 5. december,
kl. 19.00 i Valby Kulturhus, på Toftegårds Plads.

Indkaldelse er fremsendt elektronisk samt omdelt af Wind Administration 11. november. Kontakt Wind Administration, hvis du mod forventning ikke har modtaget din indkaldelse.

Mvh
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 31. oktober samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• En beboer er lykkedes med at indsamle tilstrækkeligt mange underskrifter, til at der kan afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling om fælleslån til tagudskiftning. Denne vil blive afholdt tirsdag d. 5. december, kl. 19.00 i Valby kulturhus på Toftegårds plads.
• Der er blevet observeret mistænkelige personer i gårdene, som roder i vores affaldscontainere. Vi beder alle lægge mærke til, om der står personer uden for porten, som sniger sig ind når vi forlader gårdene, samt opfordrer til, at man holder øje med at porten lukkes.
• Arbejdet med at rense faldstammer forløber planmæssigt - det er for en gangs skyld lykkedes at få fat i mange nøgler forud for at der skal installeres inspektionsluger – vi takker alle beboere for at have været opmærksomme på vores opslag.
• På grund af gentagne problemer med henstilling af storskrald ved bytteskabet har bestyrelsen valgt at afvikle det.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. november kl. 17.30.
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Ang. montering af renseklapper på faldstammer på loftet

Skrevet af Christian Bech .

Som forberedelse til snarlig rensning af faldstammer, skal Lyngholm Kloak Service montere renseklapper på faldstammerne. Dette sker på den del af faldstammen som går mellem loftet og taget (dvs. i loftrummene).

Følgende opgange er berørt:
- Rasmus Rasks Vej 2
- Alle opgange på Lyshøjgårdsvej
- Alle opgange på Toftegårds Alle

Hvis du har et loftrum med en faldstamme, er det derfor vigtigt at du afleverer en nøgle til Viceværten inden onsdag 1/11 (om morgenen).

Du skal desuden sikre, at der er ryddet omkring røret, så Lyngholm kan arbejde.

Hvis der ikke er afleveret en nøgle, vil låsen til loftrummet blive klippet op for beboerens regning.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 26. september samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian, Jacob

  • Bestyrelsen beklager de mange nye udfald der har været på det varme vand på Toftegårds Allé. Problemet er ikke let at lokalisere, men der arbejdes ud fra forskellige teorier, såsom defekte blandingsbatterier og for lavt pumpetryk. Der har dog ikke været flere klager på det seneste, så vi krydser fingre for, at de seneste tiltag har hjulpet, men modtager naturligvis gerne nye henvendelser, såfremt der opstår flere problemer.
  • Bestyrelsen indskærper i øvrigt, at den ikke kan kontaktes via facebook, som udelukkende er et socialt forum og ikke en kommunikationskanal. I tilfælde af udfald på det varme vand skal altid vicevært og/eller bestyrelse kontaktes pr. telefon eller email.
  • Der henvises endvidere til toiletbygningen i store gård, der indeholder badefaciliteter til fælles afbenyttelse ved helt akut behov.
  • I en opgang på Toftegårds Allé er en stigstreng sunket 2 cm ned, efter en køkkenrenovation. Vi gør derfor venligst alle beboere opmærksomme på, at stigstrenges bærevne bør undersøges, inden udskiftning af eksisterende installationer igangsættes. Det bemærkes endvidere også, at alle ændringer til installationer, som ikke er godkendte af bestyrelsen, opfattes som ulovlige.
  • Restaurant Barakat har nu fået korrigeret sit nye udluftningssystem, således at støjgener gerne skulle være blevet reduceret.
  • Der er flere steder konstateret en del skidt i tagrenderne, men da de alligevel snart bliver udskiftet i forbindelse med tagudskiftningen, og på grund af de høje omkostninger forbundet med lift, besluttedes det at ikke rense dem i denne omgang.
  • Bestyrelsen gør opmærksom på, at præcedens i ejerforeningen hvad gælder bekæmpelse af skadedyr, der kan være forvoldte af beboerne selv såsom væggelus og kakerlakker, betales af beboerne selv.
  • Bestyrelsen har modtaget en klage over støj fra udsugning hos en tandlæge. Sagen er overdraget til Datea, som vi håber vil gøre noget ved sagen.
  • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse ang. hvornår betaling for tagudskiftning skal ligge, og hvad prisen kan forventes at være. Tagudskiftningen ligger pt. til ansøgning om byggetilladelse hos Københavns kommune, og det forventes at egenbetalingen skal foreligge ca. i marts eller april måned 2018. Beløbet vil udgøre op til ca. 11.695 pr. fordelingstal, men forventes at blive mindre (igennem udbudsforretning og frasalg af loftsarealer).
  • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene