Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Ekstraordinær generalforsamling 5. december

Skrevet af Christian Bech .

HUSK:
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling omhandlende ny afstemning om optagelse af fælleslån mhbp tagudskiftning.
Afstemningen er på foranledning af beboere, der har indsamlet tilstrækkeligt med underskrifter.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes nu på tirsdag d. 5. december,
kl. 19.00 i Valby Kulturhus, på Toftegårds Plads.

Indkaldelse er fremsendt elektronisk samt omdelt af Wind Administration 11. november. Kontakt Wind Administration, hvis du mod forventning ikke har modtaget din indkaldelse.

Mvh
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 31. oktober samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• En beboer er lykkedes med at indsamle tilstrækkeligt mange underskrifter, til at der kan afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling om fælleslån til tagudskiftning. Denne vil blive afholdt tirsdag d. 5. december, kl. 19.00 i Valby kulturhus på Toftegårds plads.
• Der er blevet observeret mistænkelige personer i gårdene, som roder i vores affaldscontainere. Vi beder alle lægge mærke til, om der står personer uden for porten, som sniger sig ind når vi forlader gårdene, samt opfordrer til, at man holder øje med at porten lukkes.
• Arbejdet med at rense faldstammer forløber planmæssigt - det er for en gangs skyld lykkedes at få fat i mange nøgler forud for at der skal installeres inspektionsluger – vi takker alle beboere for at have været opmærksomme på vores opslag.
• På grund af gentagne problemer med henstilling af storskrald ved bytteskabet har bestyrelsen valgt at afvikle det.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. november kl. 17.30.
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Ang. montering af renseklapper på faldstammer på loftet

Skrevet af Christian Bech .

Som forberedelse til snarlig rensning af faldstammer, skal Lyngholm Kloak Service montere renseklapper på faldstammerne. Dette sker på den del af faldstammen som går mellem loftet og taget (dvs. i loftrummene).

Følgende opgange er berørt:
- Rasmus Rasks Vej 2
- Alle opgange på Lyshøjgårdsvej
- Alle opgange på Toftegårds Alle

Hvis du har et loftrum med en faldstamme, er det derfor vigtigt at du afleverer en nøgle til Viceværten inden onsdag 1/11 (om morgenen).

Du skal desuden sikre, at der er ryddet omkring røret, så Lyngholm kan arbejde.

Hvis der ikke er afleveret en nøgle, vil låsen til loftrummet blive klippet op for beboerens regning.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 26. september samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian, Jacob

 • Bestyrelsen beklager de mange nye udfald der har været på det varme vand på Toftegårds Allé. Problemet er ikke let at lokalisere, men der arbejdes ud fra forskellige teorier, såsom defekte blandingsbatterier og for lavt pumpetryk. Der har dog ikke været flere klager på det seneste, så vi krydser fingre for, at de seneste tiltag har hjulpet, men modtager naturligvis gerne nye henvendelser, såfremt der opstår flere problemer.
 • Bestyrelsen indskærper i øvrigt, at den ikke kan kontaktes via facebook, som udelukkende er et socialt forum og ikke en kommunikationskanal. I tilfælde af udfald på det varme vand skal altid vicevært og/eller bestyrelse kontaktes pr. telefon eller email.
 • Der henvises endvidere til toiletbygningen i store gård, der indeholder badefaciliteter til fælles afbenyttelse ved helt akut behov.
 • I en opgang på Toftegårds Allé er en stigstreng sunket 2 cm ned, efter en køkkenrenovation. Vi gør derfor venligst alle beboere opmærksomme på, at stigstrenges bærevne bør undersøges, inden udskiftning af eksisterende installationer igangsættes. Det bemærkes endvidere også, at alle ændringer til installationer, som ikke er godkendte af bestyrelsen, opfattes som ulovlige.
 • Restaurant Barakat har nu fået korrigeret sit nye udluftningssystem, således at støjgener gerne skulle være blevet reduceret.
 • Der er flere steder konstateret en del skidt i tagrenderne, men da de alligevel snart bliver udskiftet i forbindelse med tagudskiftningen, og på grund af de høje omkostninger forbundet med lift, besluttedes det at ikke rense dem i denne omgang.
 • Bestyrelsen gør opmærksom på, at præcedens i ejerforeningen hvad gælder bekæmpelse af skadedyr, der kan være forvoldte af beboerne selv såsom væggelus og kakerlakker, betales af beboerne selv.
 • Bestyrelsen har modtaget en klage over støj fra udsugning hos en tandlæge. Sagen er overdraget til Datea, som vi håber vil gøre noget ved sagen.
 • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse ang. hvornår betaling for tagudskiftning skal ligge, og hvad prisen kan forventes at være. Tagudskiftningen ligger pt. til ansøgning om byggetilladelse hos Københavns kommune, og det forventes at egenbetalingen skal foreligge ca. i marts eller april måned 2018. Beløbet vil udgøre op til ca. 11.695 pr. fordelingstal, men forventes at blive mindre (igennem udbudsforretning og frasalg af loftsarealer).
 • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Resume af bestyrelsesmøde 29. august samt generel orientering

Skrevet af Super User .

Afbud på mødet: Ingen

 • Henvendelser til bestyrelse/vicevært: Husk, at henvendelser til bestyrelse og vicevært bedst foretages via telefon, mail eller kontaktformular (hjemmesiden). Facebook-gruppen er ikke beregnet til sådanne henvendelser, men som et uformelt forum for beboerne.

 • Problemer med varmt/koldt vand på TGA 41–47: Vi opfordrer beboerne til at tjekke blandingsbatterier om morgenen, inden man går i bad: Hvis det er meget varmt eller meget koldt, så skal det udskiftes. Det påvirker ikke kun den enkelte lejlighed, men hele opgangen. Vi beder endvidere om at alle udfald og indfald af varmt vand indberettes, så vi kan få et bedre billede af omfanget: „hvor og hvornår”. Vi vil snarest varsle og indsamle nøgler, så vi kan gennemføre en komplet gennemgang af VVS-installationerne i de berørte opgange.

 • Vi gentager: Pga. de seneste problemer med at sikre adgang til lejligheder i forbindelse med planlagte servicebesøg, har bestyrelsen besluttet at udgiften til forgæves udkørsel fremover vil blive opkrævet de lejligheder, der har været dette overhørig.
  Hold derfor godt øje med opslag på tavlerne i opgangen og sedler i din postkasse for ikke at få et girokort!

 • Tag- og facaderenovering: Projektet kører efter planen. De indledende undersøgelser af tagspær m.m. er i gang. Selve tag- og facadearbejdet forventes at gå i gang primo 2018 og vare året ud. Bestyrelsen har på flere opfordringer endnu engang drøftet mulighederne for et fælleslån til finansiering af projektet, og konklusionen er, at det ikke kan lade sig gøre uden den vedtægtsændring, som nyligt blev forkastet. Der kommer altså ikke et fælleslån. Bestyrelsens forventning er, at den enkelte ejers andel vil blive opkrævet i foråret 2018. Vi håber, at dette vil give tilstrækkelig tid til at finansiere beløbet på egen hånd.

 • Støj og lugt fra erhverv: I tilfælde af støj- og/eller lugtgener fra erhverv, kan man kontakte Københavns Kommune via www.kk.dk/støj

 • Skadedyr: Problemet med kakerlakker på Toftegårds Allé ser ud til at være løst. Vi opfordrer dog fortsat beboerne på til at være opmærksomme, også på fx rotter.

 • Cykel-P lille gård: Der kommer snart flere cykelstativer i lille gård. Vi opfordrer i øvrigt til at stille cykler i cykelkældrene, hvis de ikke bruges i en længere periode.


Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. september kl. 19.00.
Information findes også på hjemmesiden: www.toftegaardene.dk
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene