Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resume af bestyrelsesmøde 26. juni samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

 • Årets arbejdsdag afholdes søndag d. 26. August - sæt x i kalenderen allerede nu.
 • I forbindelse med arbejdsdagen vil der vanen tro blive sat lapper op, således at vi kan bortskaffe eventuelle efterladte cykler og barnevogne. Husk at fjerne dine lapper inden arbejdsdagen, så vi ikke kommer til at fjerne noget du skal bruge. Cykler/barnevogne sættes til side 1 måned efter arbejdsdagen, for det tilfælde at lappen ved en fejl ikke er fjernet.
 • Der har været afholdt et lille beboermøde, med henblik på forslag til forskønnelse af Lille gård. Der er fremkommet nogle gode forslag, og der arbejdes videre med disse.
 • De resterende faldstammer, som ikke blev renset i første omgang, vil blive forsøget renset igen i starten af august måned. Hvis du vil sikre at undgå stænk under rensningen, kan du indlevere en nøgle på forhånd - der vil blive skiltet om dette.
 • Bestyrelsen vil i august måned få udarbejdet en tilstandsrapport, som vil indgå som grundlag for at skabe en udvidet vedligeholdesesplan.
 • Arbejdet med udbedring af skimmelsvamp i loftet på bagtrappen, Rasmus Rasks vej 4, er nu afsluttet.
 • Der vil blive indkøbt 2 nye grillstartere, da de eksisterende er gået i stykker.
 • Affaldscontainerne vil i sommer blive vasket af kommunen.
 • Det besluttedes at indkøbe et nyt havetelt, som vil være tilgængeligt fra medio juli måned, da det gamle er kassérbart.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. august kl. 19.00.

Resume af bestyrelsesmøde 29. maj samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• Bestyrelsen har noteret sig, at der rundt omkring er monteret adskillige nøglebokse. Da det kræver bestyrelsens godkendelse at opsætte ting på bygningerne, forbeholder vi os retten til at nedtage disse, eller andre, ikke godkendte effekter.

• Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 22. maj, sættes tagudskiftningsprojektet midlertidigt på hold, indtil der er truffet afgørelse i den stævning, som ejerforeningen har modtaget. Det ser foreløbigt ud til at retssagens hovedforløb kan gennemføres i januar 2019.
• Bestyrelsen har konstateret en del problemer mht. opmagasinerede madvarer samt affald med videre, i porten til lille gård. Der arbejdes intenst på en løsning på disse problemer.
• Bestyrelsen har igangsat et arbejde for at udrede krav til en fremtidig vedligeholdelsesplan, med det formål at sætte fremtidige renovationsarbejder i system.
• Der er fundet et tilfælde af indvendig skimmelsvamp i en bagtrappe på Rasmus Rasks vej 4, som vil blive udbedret.
• Bestyrelsen gennemgik og reviderede sin interne arbejdsliste.
Kakerlakker: Det meldes fra beboerinitiativet, at der er fundet et nyt tilfælde af kakerlakker, som lader til at være et muligt oprindelsessted. Bekæmpelse er igangsat.
• Bestyrelsen vil indhente tilbud på at få træbehandlet terassedækket i lille gård, samt få udbedret de dørindfatninger, som ikke blev ordnet da hoveddørene på Toftegårds Plads blev udskiftet.
• Årets arbejdsdag afholdes i år pga. de mange øvrige aktiviteter, efter sommerferien i august måned.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. Juni, kl. 19.00.

Varmen slukkes

Skrevet af Christian Bech .

Så er dagstemperaturerne efterhånden oppe på et sådant niveau, at vi kan slukke for varmen.

For at undgå at dine termostater sætter sig, så skru dem enten helt op på 5, eller sæt dem på frostsymbolet (*), så burde de være klar til når det bliver koldt igen.

 

Udskydelse af betalingsfrist for tagprojekt

Skrevet af Jonas Udmark .

Bestyrelsen har de seneste dage i samarbejde med sine rådgivere arbejdet på en udsættelse af betalingsfristen for tagudskiftningen, blandt andet som følge af den nu forestående nye afstemning om fælleslån. Opkrævningsdatoen er ikke længere den 1. april. Vi arbejder nu henimod en ny frist, foreløbigt den 1. maj. Nærmere orientering vil følge.

Mvh Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 27. februar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

 • Bestyrelsen konstitueredes og valgte enstemmig Jeppe Schoubye som ny formand.
 • Tagprojekt: Som annonceret på generalforsamlingen har ejerforening opnået tilbud svarende til en sum der ligger indenfor det af generalforsamlingen fastlagte budget, selv uden et eventuelt frasalg, hvorfor tagprojektet derfor går ind i sin næste fase. Det betyder, at der snarligt vil blive udsendt opkrævninger for udskiftningen til de enkelte ejere, med forfaldsdato 1. april.
 • Et nyt beboerinitiativ er i gang, med det formål at på ny stemme om en ændret formulering til at kunne optage fælleslån. Lykkes beboerne med at få dette stemt igennem, mindskes risikoen for at ejere må sælge deres lejlighed, som følge af tagudskiftningen.
 • Som ligeledes annonceret på generalforsamlingen er ejerforeningen i sin helhed blevet stævnet af tre ejere, med baggrund i den vedtagne beslutning om at frasælge loftsarealer for derved at gøre tagudskiftningen billigere. Sagen er overdraget til ejerforeningens jurist.
 • Bestyrelsen bemærker i henhold til spørgsmål stillet på generalforsamlingen, at der forefindes en almindelig udskiftningsplan (for døre, trapper, kloakker mv.), men at det er korrekt at der ikke ligger en langsigtet plan for udskiftning af større omfang såsom f.eks. vandsystem. Bestyrelsen har dog taget dette til efterretning, og vil i løbet af året udarbejde en sådan plan.
 • Bestyrelsen vil udarbejde en elektronisk version af velkomstbrev/FAQ til nye beboere, som lægges på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen vil i april måned gennemføre den sidste faldstammerensning, således at vi får kommet "hele vejen rundt".
 • Bestyrelsen tager de mange henvendelser som uvedkommende personers ophold i gården meget alvorligt, og vil undersøge muligheder/pris for nyt nøglesystem og nye porte.
 • Bestyrelsen gør opmærksom på A4's SMS service, der giver beboerne mulighed for at følge med i tagprojektet, og modtage vigtige informationer. Vi lægger oplysninger om denne SMS service på hjemmesiden (link).

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 20. marts kl. 20.00.